Adatvédelem


ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.0.4 Hostess-Pécs 2019.11.01.

 1. A Tájékoztató célja és hatálya

Személyes adatainak védelme kiemelkedően fontos számunkra, azokat nem nyújtjuk át illetéktelen harmadik félnek és különösen ügyelünk az adatainak biztonságos kezelésére. Elérhetőségeit nem használjuk kéretlen reklámlevelek címzettjeként, ha felvesszük Önnel a kapcsolatot az csakis az együttműködésünk megkönnyítésére szolgál.

Elsődleges törekvésünk a GDPR-nek való hiánytalan megfelelésünk; mely az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation), továbbá saját adatvédelmi és a hozzá fűződő etikai kódexünk naprakészen tartása és azok betartása saját magunkra és Partnereinkre nézve egyaránt.
1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a hostess-pecs.hu-t üzemeltető konzorcium által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, továbbá annak kezelési politikáját, amelyet a konzorcium alább felsorolt valamennyi tagja, mint (továbbiakban) adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
1.2 A jelen tájékoztató az előbbiekben felsorolt internetes weboldalakon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes Honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyeremény-játékaihoz, szolgáltatásaihoz vagy egyéb kampányaihoz, továbbá az általuk közzétett tartalmakhoz
kapcsolódnak. Szintén ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyre vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadóak és ezekért az adatokért az Adatkezelőt semmilyen felelősséget nem terheli.

 1. Fogalmi meghatározások
  2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
  2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza
  2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó –közvetlen módon– azonosíthatóvá válik.
  2.4 Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett hostess-pecs internetes weboldalak, sajtótermékek, és ezen honlapok az Adatkezelő által üzemeltetett aloldalai.
  2.5 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők az hostess-pecs internetes weboldalain és alkalmazásaiban.
  2.6 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokat igénybe veszi, arra regisztrál és ennek keretében megadja adatát.
  2.7 Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes weboldalak üzemeltetéséhez vagy azokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik féltől származó szolgáltatások üzemeltetői és olyan partnerek amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel közvetlen együttműködésben azonban azáltal, hogy hozzáférnek a Szolgáltatásokhoz, a Felhasználókról olyan adatokat gyűjthetnek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

III. A kezelt Személyes adatok köre
3.1 Ha a Felhasználó valamely weboldal felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét és bizonyos esetekben a tevékenységét (pl.: oldalak látogatottsága, navigálás).
3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.
3.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás keretén belül e-mailt, vagy egyéb elektronikus levelet (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
3.4 Az Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt Személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.
3.5 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a weboldalak valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

 1. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre
  4.1 Az Adatkezelő a testreszabott kiszolgálás és a Felhasználói élmény javítása érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (úgynevezett. „cookie”-kat) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások nyújtása, a felhasználói élmény fokozása. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását letiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy azok nélkül az adott oldal működése nem tekinthető teljes értékűnek.
  4.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, valamint esetleges érdeklődési körök, felhasználói információk, szokások, preferenciák (akár böngészési előzmények alapján).
  4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
 2. Az Adatkezelés célja, jogalapja
  5.1 Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:
  a) online tartalomszolgáltatás;
  b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  c) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
  d) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
  e) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
  f) statisztikák, elemzések készítése;
  g) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
  h) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása;
  i) közösségi szolgáltatások esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
  a Felhasználók jogainak védelme;
  az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
  5.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.
  A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.
  Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.
  5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása –hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik– kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
  5.5 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat  kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.
  5.6 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe a szolgáltatásokat. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
 3. Az Adatkezelés elvei, módja
  6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
  6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.
  6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  6.4 Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
  6.5 A 18. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a
  jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 18. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
  6.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes –a jelen Tájékoztatóban hivatkozott– esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
  6.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más weboldalak vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  6.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatok helyesbítéséről, korlátozásáról és törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  6.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg minden tőle telhetőt megtesz azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését feltételezhető eset megakadályozására.
  6.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

VII. Az Adatkezelések időtartama
7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően tárolja.
7.2 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
7.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról –az adott felhasználói névvel– ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.
7.4 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelők – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelők mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok, Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő bármelyik címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@hostess-pecs.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a  tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi és/vagy törölt adatok már nem állíthatók helyre.
8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi akár törölt adatok már nem állíthatók helyre.

 1. Külső szolgáltatók
  9.1 Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, a szolgáltatásainak biztosítása és mérése a Felhasználói élmény fokozása és mérése érdekében.
  A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadóak. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső  szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott  Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.
  Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.
  9.2 Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják vagy dolgozzák fel.
  Az Adatkezelőkkel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc. Google inc.
  9.3 A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását és/vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngészők megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
  Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google LLC. Tawk.to Inc.
  9.5 Felület (tárhely) biztosítása esetén a Szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket saját tartalom közzététele céljából, tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt felületre saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen. Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató a Felhasználó részére felületet biztosít, az ezen felületen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan  adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatás igénybe vevőit  terheli minden felelősség.
  9.6 Egyéb Külső szolgáltatók
  Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Weboldalakhoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjthetnek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC, Tawk.to Inc., GoDaddy Inc.
  E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.
 2. A kezelt adatok és az Adatkezelők
  10.1 Az Adatkezelők a szolgáltatás biztosításához szükséges további Szolgáltatók és Partnerek összessége: A hostess-pecs.hu üzemeltetője: HomeFood Hungary Kft. 7632 Pécs, Aidinger J. út 28. Adószáma: 24293978-1-02 a webtárhely üzemeltetője: SiteFarm Kft. 7632 Pécs, Maléter Pál út 38. 3. em. 12. adószáma: 14601532202 valamint olyan cégek melyek az oldal működéséhez tartozó kényelmi és egyéb funkciókat biztosítják: Press Customizr SARL Headquarter address : BP 54, 06101 Nice Cedex 2, France, VAT number : FR70808686562
 3. 10.2  A Felhasználóra vonatkozó alapvető személyes adatok megadása nélkül a weboldalak tényleges, rendeltetésszerű használata nem lehetséges. Felhasználó a megrendelései teljesítéséhez szükséges személyes adatainak hitelességéért, valódiságáért minden -a rendszerben létrejött- megrendelés után felelősséggel tartozik. A sikeres megrendeléshez szükséges Felhasználói adatok a következők: Név (Felhasználónév), Szállítási cím (Város, továbbá közterület neve és jellege, annak számozása), Számlázási név/cím (Város, továbbá közterület neve és jellege, annak számozása), Email cím, Telefonszám
 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
  11.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
  11.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek
12.1 Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők bármelyike a info@hostess-pecs.hu e-mail címen, melyet minden esetben a tevékenység jellegétől, vagy az adatkezelési jogérvényesítési igénytől függően az aktuális és a tevékenységhez hatályosan fűződő félhez továbbítunk. Magyarosrszági lakcímmel rendelkező személy esetén további jogérvényesítésre ad lehetőséget a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatósága (naih), illetve ezen felül képvisletet biztosíthat az esetleges nemzetközi eljárások tekintetében is.